PHẦN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
PHẦN THÔNG TIN GÓP Ý - NHỮNG CÂU BẠN KHÔNG CHỌN HỆ THỐNG SẼ MẶC ĐỊNH LÀ TỐT(ĐẠT) - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Phần 1: Chất lượng xếp dỡ, bảo quản và giao nhận hàng hóa.

Phần 2: Thời gian làm việc của các bộ phận SXKD.

Phần 3: Thái độ phục vụ của các bộ phận SXKD.

Phần 4: Mức độ hài lòng các dịch vụ của cảng.

Phần 5: Các ý kiến khác (Liên quan đến các dịch vụ của Cảng cung cấp trong quá trình sản xuất kinh doanh và hoạt động của các bộ phận khác).

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN